CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Đọc sách là khai mở nhân tâm

Dường như văn hóa đọc cũng không còn phổ biến rộng khắp nữa. Sách là một hình ảnh gì đó xa lạ với mọi người, thay vì tìm đến sách, người ta lại tìm đến điện thoại. Đó là điều mà bản thân tôi trăn trở làm sao để mọi người đến gần với sách hơn?