ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN SỐNG KHỎE PLUS - SONGKHOEPLUS.VN

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản sử dụng (ĐKSD) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa MXH SỐNG KHOẺ PLUS với người sử dụng website, về việc truy cập và sử dụng website www.songkhoeplus.vn, bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng nào được cung cấp trên tên miền https://songkhoeplus.vn. ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản SỐNG KHOẺ PLUS và việc bạn sử dụng dịch vụ của SỐNG KHỎE PLUS nghĩa là bạn chấp nhận ĐKSD này.

SỐNG KHOẺ PLUS có thể cập nhật lại ĐKSD theo quyết định của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi ĐKSD được cập nhật hoặc thay đổi nghĩa lbạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo ĐKSD đã được cập nhật hoặc sửa đổi. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những điều khoản thỏa thuận bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ phiên bản ĐKSD mới nhất tại mọi thời điểm và bạn có thể truy cập vào phiên bản hiện hành bất cứ lúc nào tại: https://songkhoeplus.vn. 

Một số vùng của Website không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng bất cứ dịch vụ cụ thể nào thuộc Website, bạn đồng ý bị ràng buộc và sẽ tuân theo các chỉ dẫn và quy định được đăng tải theo từng thời điểm áp dụng riêng cho các dịch vụ đó.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Trách nhiệm khi đăng ký tài khoản

Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng bạn hoặc (a) có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc (b) bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với ĐKSD.

Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng đồng ý:

 • Cung cấp, duy trì và cập nhật kịp thời cho SỐNG KHOẺ PLUS các thông tin về bản thân bạn theo đúng yêu cầu trong quy trình đăng ký Dịch vụ (sau đây gọi là “Dữ liệu đăng ký”) để bảo đảm rằng Dữ liệu đăng ký này luôn là hiện thời, đầy đủ, trung thực và chính xác. Bạn sẽ không cung cấp cho SỐNG KHOẺ PLUS  những thông tin cá nhân sai lệch hoặc tạo một tài khoản cho bất cứ ai ngoài chính mình mà không được cho phép.
 • Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất cứ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tài khoản của bạn. Bạn sẽ không chuyển giao hoặc bán lại tài khoản của bạn hay ủy quyền/ chỉ định quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất cứ ai khác mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Website này vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.
 • SỐNG KHOẺ PLUS có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của bạn đối với Dịch vụ nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai lệch, giả mạo. Khi xét thấy cần thiết SỐNG KHOẺ PLUS có quyền xóa bỏ bất cứ tài khoản có tên người dùng (username) nào mà chúng tôi cho là không phù hợp (ví dụ như username xâm phạm và ảnh hưởng đến một nhãn hiệu sản phẩm đã được bảo hộ, username mang tên các vị lãnh đạo, nguyên thủ của quốc gia, danh nhân văn hóa…)
 • Tính bảo mật

Bạn sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài khoản và mật khẩu của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng đăng ký của bạn. Bạn có thể thông báo ngay cho SỐNG KHOẺ PLUS về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn cũng như bất cứ trường hợp nào khác vi phạm tính bảo mật. SỐNG KHOẺ PLUS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do thành viên không tuân thủ và tự thực hiện đầy đủ quy tắc bảo mật cho tài khoản của chính bạn.

Thông tin người sử dụng

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp khi bạn đăng ký tài khoản SỐNG KHOẺ PLUS. Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên Website, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào về tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ các trường hợp cần thiết hay thích hợp nhất định để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp mà các thông tin như thế là thích hợp.

SỐNG KHOẺ PLUS giữ quyền cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên việc tham khảo những thông tin mà bạn cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do chúng tôi và bên thứ ba thực hiện. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong các trường hợp đó, bạn đồng ý rằng các thông tin của bạn có thể được chúng tôi thu thập (bằng các phương tiện nhận dạng thích hợp) và sử dụng theo quy định của ĐKSD.

3. HÀNH VI VÀ TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quy định chung:

 • Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó.
 • SỐNG KHOẺ PLUS không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp thông qua Website. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể không nguyên vẹn, không chính xác, gây khó chịu, có hại, bị phản đối và trong một vài trường hợp sẽ bị ghi sai hoặc giả vờ ghi sai.
 • Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải SỐNG KHOẺ PLUS, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với: (a) toàn bộ Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội dung của người khác trên Website này hoặc với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng Nội dung trên Website này

Trình bày của người sử dụng:

 • Bạn có thể chia sẻ thông tin hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Chúng tôi không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hoặc sự phụ thuộc vào những giao tiếp được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ. Bạn biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho bạn.

Bạn phải chấp nhận rằng sẽ KHÔNG tải lên, đăng, gửi, cung cấp, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán lên Website dưới bất kỳ hình thức nào những Nội dung sau:

 • Những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, những nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những nội dung không được phép công bố, tiết lộ.
 • Những nội dung sai lệch, xuyên tạc, chưa xác thực, không chính xác hoặc những thông tin không phải là của chính bạn. Những nội dung gây cản trở hoặc làm mất hay làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của người nào khác hoặc bất cứ tổ chức nào khác.
 • Những nội dung khiêu dâm đồi trụy, tục tĩu, khiếm nhã, bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng, sỉ nhục, quấy rầy, căm ghét, gây thù oán, đe dọa, bạo lực, phá hoại, lừa gạt, bịa đặt, vu khống, mạo danh, gây rối, kích động, xuyên tạc, đả kích hay chia rẽ chính trị/ tôn giáo/ sắc tộc, phân biệt chủng tộc/ dân tộc, tuyên truyền chống phá, máu me kinh dị, và những nội dung có hại, gây khó chịu khác bao gồm cả những nội dung dẫn đến việc truyền bá hay khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm pháp luật, các quy định của địa phương, quốc gia và nước ngoài.
 • Những nội dung vô nghĩa, không có chủ đề, không đúng chủ đề; đăng tải nhiều lần cùng một nội dung, một URL hoặc một bài viết…
 • Những nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy, chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.
 • Những nội dung, thông tin để tổ chức bất kỳ cuộc thi, chương trình trúng thưởng, khuyến mãi nào trên Website mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.
 • Truyền bá các nội dung văn hoá phẩm đồi trụy, bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Khởi xướng hoặc tham gia đăng tải, lan truyền, trao đổi hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
 • Lừa gạt, đe dọa, sỉ nhục hoặc quấy rối các thành viên của SỐNG KHOẺ PLUS và những người khác.
 • Tham gia các hoạt động tiếp thị đa cấp trái pháp luật, phát tán các nội dung xúi giục kinh doanh, dụ dỗ mua bán…
 • Tập hợp, sao chép hay nhân đôi bằng bất cứ cách thức nào bất cứ nội dung hay thông tin nào hiện có từ Website.
 • Thu thập nội dung, thông tin, tài liệu, địa chỉ email của người khác từ trang SỐNG KHOẺ PLUS hoặc sử dụng các chương trình tự động thu thập thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 • Lấy thông tin đăng nhập hay truy cập tài khoản thuộc về một người nào khác, truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ.
 • Xóa hoặc sửa lại bất cứ thông tin, dữ liệu nào được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác.
 • Tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của bạn vì những mục đích không được quyền, nếu bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của SỐNG KHOẺ PLUS .
 • Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của Dịch vụ, Website hay bất cứ hoạt động nào được kiểm soát trên trang úng tôi. Nếu được chúng tôi đồng ý, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện cuộc thi, chương trình đó theo đúng quy định của pháp luật.

Những hạn chế sử dụng đặc biệt:

 • Website và các Dịch vụ của SỐNG KHOẺ PLUS chỉ được dùng cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi đặc biệt ngăn cấm việc dùng Website này với bất cứ mục đích nào khác.
 • Bạn đồng ý KHÔNG dùng Website SỐNG KHOẺ PLUS vì bất kỳ điều nào dưới đây:
 • Công bố và lan truyền những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng… gây ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức khác.
 • Tiếp tay hoặc thực hiện các hoạt động phi pháp, bất cứ điều gì gây hiểu nhầm, kỳ thị, xung đột, phân biệt đối xử, gây mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc…
 • Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các bài viết, hình ảnh (bài đăng) đăng trên SỐNG KHOẺ PLUS.
 • Thực hiện bất cứ hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng lên bất cứ thiết bị nào của Website. Thực hiện bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm giảm hoạt động bình thường của SỐNG KHOẺ PLUS.
 • Sử dụng hay cố gắng sử dụng bất cứ máy móc, phần mềm, công cụ, thiết bị khác hoặc kỹ thuật gì để đánh dấu hoặc tìm ra bất cứ trang SỐNG KHOẺ PLUS nào khác ngoài những công cụ tìm kiếm và đại lý tìm kiếm có được trên SỐNG KHOẺ PLUS và những trang khác hiện hữu trong các nhánh web của bên thứ ba (ví dụ như Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…).
 • Phá hoại hay cố gắng xâm nhập quyền quản trị tối cao của Webiste.
 • Tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm ĐKSD này.
 • Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng cung cấp và không có trách nhiệm phải hiển thị mọi giao tiếp, thông tin mà người sử dụng đã thực hiện.
 • Nếu những nội dung giao tiếp do người sử dụng thực hiện không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của ĐKSD này, chúng tôi có thể kiểm tra những điều không đúng, xác định thiện chí và thận trọng xem xét có nên loại bỏ hay yêu cầu loại bỏ các trình bày đó.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng SỐNG KHOẺ PLUS nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.
 • Chúng tôi giữ quyền quyền trục xuất những người sử dụng và ngăn chặn những sự truy cập xa hơn đến trang web này để xâm hại ĐKSD hay luật pháp và đồng thời giữ quyền loại bỏ những giao tiếp vi phạm và không phù hợp. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho SỐNG KHOẺ PLUS.

Quy định an toàn trên SỐNG KHOẺ PLUS:

 • Người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của Website, bao gồm mà không hạn chế: (a) truy cập những dữ liệu không dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không có quyền truy cập; (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua các phương tiện hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…, (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa.
 • Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm.
 • Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như trên.

4. CUNG CẤP VÀ PHÁT HÀNH NỘI DUNG LÊN SỐNG KHOẺ PLUS

Với việc đưa ra Nội dung đến bất cứ vùng công khai hoặc không công khai nào trên trang SỐNG KHOẺ PLUS bạn đồng ý rằng:

 • Bạn cung cấp không ràng buộc cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, hiệu chỉnh, làm cho phù hợp, cung cấp, dịch thuật, xuất bản, công bố hay tạo ra những phiên bản phái sinh một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện hay công nghệ nào đã được biết đến tính đến thời điểm hiện tại hoặc sau này và cho cả thời hạn của bất cứ quyền nào có tồn tại trong cùng một nội dung; bạn cần lưu ý rằng các bài viết hoặc hình ảnh… (bài đăng) mà bạn đăng tải lên SỐNG KHOẺ PLUS có thể tiếp tục tồn tại trên Website ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
 • Bạn đồng ý rằng việc bạn truyền đưa và tạo Nội dung thông qua Dịch vụ sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác. Nghĩa là bạn cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Bạn đồng ý SỐNG KHOẺ PLUS không phải chịu trách nhiệm đối với việc có bất cứ một bên thứ ba nào sao chép và sử dụng lại Nội dung của bạn bất kể có sự chấp thuận của bạn hay không.
 • Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền cần thiết khác để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

5. PHẢN HỒI CHO SỐNG KHOẺ PLUS

 • SỐNG KHOẺ PLUS đánh giá cao những thông tin từ người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang SỐNG KHOẺ PLUS. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của SỐNG KHOẺ PLUS không quy định chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin đóng góp từ bạn về dịch vụ của SỐNG KHOẺ PLUS nhưng xin bạn hãy gửi những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu và những thông tin bí mật, độc quyền.
 • Do vậy, nếu bạn gửi những đề nghị, ý kiến, bản vẽ, tài liệu, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (gọi chung là “Phản Hồi”) cho SỐNG KHOẺ PLUS bằng bất kỳ hình thức nào thì nó sẽ tự động trở thành tài sản của SỐNG KHOẺ PLUS. Những ai gửi những Phản hồi như thế đều không được đòi hỏi SỐNG KHOẺ PLUS bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Phản hồi này vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện nào trên toàn thế giới.
 • Đồng thời, bạn đồng ý rằng SỐNG KHOẺ PLUS có thể có những thứ tương tự, đang trong quá trình nghiên cứu hoặc phát triển, với Phản hồi đó. SỐNG KHOẺ PLUS sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc sau này phát triển thành ý tưởng và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý tưởng này với bất cứ mục đích gì mà không phải bồi thường hoặc chi trả khoản thù lao nào cho bạn hay bất cứ người nào cung cấp Phản hồi.

6. MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC

 • Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ SỐNG KHOẺ PLUS không xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba.
 • Bạn đồng ý và hiểu rằng nếu bạn quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba thì đó là do bạn liều lĩnh và đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó là rủi ro mà chính bạn phải gánh chịu.

7. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

 • Tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, SỐNG KHOẺ PLUS có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung Website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.
 • Bạn đồng ý rằng SỐNG KHOẺ PLUS không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

8. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

 • Bạn đồng ý rằng SỐNG KHOẺ PLUS bảo lưu quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi Website, ngừng cung cấp toàn bộ hay bất cứ phần nào của Dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập vào Website và ngăn chặn cả khả năng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn vi phạm nội dung hay tinh thần của bản ĐKSD này hoặc trong trường hợp nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra, xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản SỐNG KHOẺ PLUS.
 • SỐNG KHOẺ PLUS có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKSD này và chấm dứt tài khoản của bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với ĐKSD hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ); (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; (f) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; (g) không thanh toán các khoản phí nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ.
 • Đồng thời, bạn cũng đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt tài khoản, tạm ngừng cung cấp Dịch vụ, ngăn chặn quyền truy cập vào Website đều có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của SỐNG KHOẺ PLUS và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay bất cứ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng SỐNG KHOẺ PLUS các nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong Website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại, tổn thất, hậu quả (bao gồm mà không hạn chế những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, việc sử dụng, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) không thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, đặc biệt, điển hình phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được Dịch vụ hay do việc sửa đổi, truyền đưa các dữ liệu hoặc truy cập trái phép của bạn bất kể có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù SỐNG KHOẺ PLUS hoặc các nhà cung cấp, các bên liên quan (tùy từng trường hợp) đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại như vậy.

10. THÔNG BÁO

 • SỐNG KHỎE PLUS có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho bạn các thông báo thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Website. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử, thư thông thường và việc hiển thị thông báo, các liên kết tới thông báo cho bạn nói chung trên SỐNG KHOẺ PLUS sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

11. QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Những nội dung của Website này bao gồm không giới hạn các văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành “Nội dung trang web”) là tài sản riêng của SỐNG KHOẺ PLUS và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.
 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Website đều thuộc về SỐNG KHOẺ PLUS hoặc cấp phép hợp pháp cho SỐNG KHOẺ PLUS sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hay gửi, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác là sử dụng nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm. Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà chúng tôi tạo ra để phát triển bất cứ nội dung hoặc những trang hình thành nên bất cứ nào trang web nào.
 • Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ.

Thông báo về việc vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã bị sử dụng trên Website này mà không được phép dẫn đến vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với SỐNG KHOẺ PLUS theo địa chỉ email: toasoan@songkhoeplus.vn và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây:

 • Mô tả đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là “Tác phẩm”) được đăng ký bản quyền của bạn mà bạn cho là đã bị xâm phạm bản quyền.
 • Mô tả, xác định URL hoặc những vị trí cụ thể khác trên Website nơi mà tài liệu hoặc hoạt động bạn cho là đang xâm phạm bản quyền tác phẩm của bạn được đăng tải hay đang xảy ra.
 • Bạn phải chứng minh được rằng việc sử dụng này là không được sự cho phép của người giữ bản quyền, người đại diện hợp pháp hoặc luật pháp.
 • Bạn phải khẳng định rằng các thông tin mà bạn đưa ra là chính xác và bạn chính là người giữ bản quyền hoặc là người được ủy thác giữ bản quyền đó.
 • Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của người chủ bản quyền hay của người được quyền nhân danh người chủ bản quyền.
 • Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ người giữ bản quyền chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xem xét thích hợp để xác định trường hợp đó có phải là vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tác phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả hiện hành hay không và phản hồi cho bạn.

SỐNG KHOẺ PLUS tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người sử dụng, người giữ tài khoản và những đối tác liên quan đến nội dung cũng thực hiện quy định trên. Theo ĐKSD này, bạn đồng ý không dùng bất cứ trang web nào thuộc SỐNG KHOẺ PLUS để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ giới hạn tài khoản và ngăn chặn việc truy cập Website của bất cứ người sử dụng nào tiếp tục xâm phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. Chúng tôi giữ quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của riêng chúng tôi, có hoặc không chú tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn.

12. LIÊN HỆ VỚI SỐNG KHOẺ PLUS

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, vấn đề nào cần hỗ trợ khi sử dụng SỐNG KHOẺ PLUS hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: toasoan@songkhoeplus.vn
 • Nếu bạn tìm thấy bất cứ trường hợp vi phạm nào đối với ĐKSD này, vui lòng thông báo cho SỐNG KHOẺ PLUS  theo địa chỉ email: toasoan@songkhoeplus.vn

13. QUY ĐỊNH CHUNG

 • ĐKSD (và các thỏa thuận bổ sung, các chính sách được kết hợp vào ĐKSD này) được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SỐNG KHOẺ PLUS về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc chúng tôi không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.
 • Bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website hoặc sản phẩm, dịch vụ của SỐNG KHOẺ PLUS sẽ được xem xét và giải quyết trên cơ sở luật pháp hiện hành. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới hoạt động trực tuyến, bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư và Nội dung có thể chấp nhận được. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong khuôn khổ những luật theo quyền hạn của bạn.
 • Bạn đồng ý rằng tài khoản SỐNG KHOẺ PLUS  của bạn là không thể chuyển giao và tài khoản của bạn sẽ chấm dứt đồng thời với việc toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn ngay khi bạn qua đời.