BLOG CONSUMER

Eden Hub và mô hình kết nối Nhà nông - Nhà tiêu dùng - Nhà cung cấp vật tư nông nghiệp - Nhà đầu tư vốn

1 ngày trước

App Eden Hub là ứng dụng công nghệ trong quản trị hệ sinh thái nông nghiệp thông qua mô hình kết nối 4 nhà: Nhà nông - Nhà tiêu dùng - Nhà cung cấp vật tư nông nghiệp - Nhà đầu tư vốn.