THƯỞNG THỨC

Tinh tế trong quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên phim

3 ngày trước

Một trong những yếu tố thu hút của series "Lật mặt" của Lý Hải là việc lồng ghép, quảng bá yếu tố văn hoá Việt trên phim.