TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Tiêu chí mới về việc xác định hộ nghèo, huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Nhuận Phẩm (t/h)

Theo quy định mới, có 4 tiêu chí cơ bản để xác định huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025: tỷ lệ hộ nghèo, bình quân thu nhập đầu người, huyện thuộc khu vực khó khăn và trình độ phát triển KT – XH.

Ngày 13/12/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, căn cứ xác định huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 bao gồm:

- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025.

- Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện.

- Huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc huyện thuộc các khu vực còn lại.

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. (Nội dung mới bổ sung)

So với hiện hành, không còn ghi nhận các tiêu chí như:

- Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện;

- Tiêu chí tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện.

Quyết định 36/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/01/2022 và thay thế Quyết định 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016, Quyết định 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016.

Tiêu chí mới xác định hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025:

Nghị định 07/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-3-2021, đã thay đổi tiêu chí để xác định hộ nghèo so với tiêu chí xác định hộ nghèo hiện hành.

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị định 07 thì từ ngày 1-1-2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg.

Nâng mức thu nhập bình quân để xác định hộ nghèo: 

Hiện tại, để xác định là hộ nghèo ở khu vực nông thôn phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực thành thị, để xác định là hộ nghèo phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Kể từ năm 2022, chuẩn nghèo đã được thay đổi theo hướng nâng mức thu nhập bình quân lên. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (theo Khoản 2, Điều 3 Nghị định 07).

Chuẩn nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Nhuận Phẩm (t/h)
Có thể bạn quan tâm