NÔNG SẢN SẠCH

Phân biệt nông sản sạch và nông sản hữu cơ?

1 ngày trước

Về bản chất, nông sản sạch và nông sản hữu cơ đều giống nhau là sản phẩm sạch, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc nhưng khác nhau cơ bản về phương thức và điều kiện canh tác.