CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Những tranh chấp phổ biến trong quản lý nhà chung cư hiện nay

Thực tế cho thấy đã xảy ra không ít những tranh chấp giữa người dân và chủ đầu tư hay ban quản trị trong quá trình quản lý và vận hành nhà chung cư. Dưới đây là một số tranh chấp phổ biến.