Tập đoàn C.T Group chia sẻ yêu thương từ ATM Gạo: “Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy!”

“Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Mỗi người một phần, không sợ hết, chỉ là chia sẻ cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19” là thông điệp mà Tập thể CBNV Tập đoàn C.T Group chia sẻ yêu thương từ ATM Gạo.