TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Đất sử dụng trước 1993 không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

Nhiều trường hợp đất sử dụng trước 1993 không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ, nếu phải nộp thì mức tiền sử dụng đất cũng ít hơn so với thửa đất sử dụng từ sau ngày 15/10/1993.