CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Triển vọng nào cho Quy Nhơn phát triển đô thị cảng biển và kinh tế đêm?

Với những điều kiện vị trí địa lý và tài nguyên du lịch, Quy Nhơn đang sở hữu tiềm lực mạnh cho triển vọng xây dựng đô thị cảng biển cũng như khai thác mô hình kinh tế đêm. Đây là mô hình các thành phố cảng biển Việt Nam đang dần hình thành mô hình kinh tế đêm theo xu hướng chung tất yếu của thế giới.